خدماتی که از طریق این وب سایت در اختیار فعالان اقتصادی انجام می گیرد شامل خدمات تسهیل کننده برای توسعه تجارت در حوزه استان های جنوبی عراق انجام میگیرد.

کلیه خدمات طبق تعرفه های ارسال شده از سوی این مرکز به سازمان توسعه تجارت انجام می گیرد، که ریز آن از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

براساس هر خدماتی که در این مرکز ارائه می شود هزینه های آن متفاوت خواهد بود که در صورت انصراف و یا عدم اجرای برنامه وفق بخش نامه های صادره از سوی هیات مدیره مرکز اقدام خواهد شد.